פרשת השבוע

פרשות האזינו – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת האזינו במשכן הכוונה האזינו השמים ואדברה וגו’: ר’ יהודה פתח, פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר וגו’. ביקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני. אני ישנה, אמרה כנסת ישראל, אני ישנה, ממצות התורה בזמן שהלכתי […]

להמשך צפיה >>20.09.2020

פרשות נצבים-וילך – על פרשות השבוע במשכן הכוונה

פרשות נצבים-וילך במשכן הכוונה “אתם נצבים היום כלכם, לפני יהוה אלהיכם: ראשיכם שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך, אשר בקרב מחניך: מחטב עציך, עד שאב מימיך. לעברך, בברית יהוה אלהיך ובאלתו: אשר […]

להמשך צפיה >>12.09.2020

פרשת כי תבוא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת כי תבוא במשכן הכוונה “ובאת, אל הכהן, אשר יהיה בימים ההם; ואמרת אליו, הגדתי היום ליהוה אלהיך, כי באתי אל הארץ, אשר נשבע יהוה לאבתינו לתת לנו. ולקח הכהן הטנא, מידך; והניחו לפני מזבח […]

להמשך צפיה >>05.09.2020

פרשת כי תצא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת כי תצא במשכן הכוונה “כי תצא למלחמה על איביך; ונתנו יהוה אלהיך בידך ושבית שביו. וראית בשביה, אשת יפת תאר; וחשקת בה, ולקחת לך לאשה. והבאתה אל תוך ביתך; וגלחה את ראשה ועשתה את […]

להמשך צפיה >>29.08.2020

פרשת ראה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ראה במשכן הכוונה “ראה, אנכי נותן לפניכם היום: ברכה, וקללה. את הברכה אשר תשמעו, אל מצות יהוה אלהיכם, אשר אנכי מצוה אתכם, היום. והקללה, אם לא תשמעו אל מצות יהוה אלהיכם, וסרתם מן הדרך, […]

להמשך צפיה >>15.08.2020

פרשת עקב – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת עקב במשכן הכוונה א) והיה עקב תשמעון וגו׳: ואכלת ושבעת וברכת את ה׳ אלקיך וגו’. מצוה זו היא לברך את הקב״ה על כל מה שאכל ושתה ונהנה בעולם הזה, ואם אינו מברך נקרא גזלן […]

להמשך צפיה >>10.08.2020

פרשת ואתחנן – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ואתחנן במשכן הכוונה שמע ישראל ה׳ אלקינו ה׳ אחד: מצוה זו היא ליחד שמו של הקב״ה בכל יום. כי כמו שמיחדים שמו של הקב״ה למטה, כך מתיחד שמו למעלה, ונמצא הקב״ה יחיד למעלה ולמטה. […]

להמשך צפיה >>01.08.2020

פרשות מטות-מסעי – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשות מטות-מסעי במשכן הכוונה “ולזרז אותנו לדבר זה, מכפיל עוד הפעם הכתוב ואומר “וגבול זה! יהיה לכם גבול ים”, כלומר, כל תוצאות ים החכמה אינם אלא לגבול זה! דהיינו “ים הגדול”, ימה של ארץ ישראל, […]

להמשך צפיה >>18.07.2020

פרשת פינחס – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת פינחס במשכן הכוונה ריט) ומשום שהקב”ה רצה להציל גופיהם של ישראל מהם ואת נפשותיהם [את כלי העבודה שלהם]. ציווה להקריב קרבנות של בהמות וגופים במקומם, שלא ישלטו בהם הסטרא אחרא, כלומר, שהס”א יהנה מהם […]

להמשך צפיה >>11.07.2020

פרשת בלק – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בלק במשכן הכוונה רצד) בכה ר׳ פנחס אמר, רבונו של עולם, מקרה של נס הזה עשית בשבילי, ואלו היהודים ניצלו, ואני לא ידעתי. פתח ואמר, לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו. כמה טוב […]

להמשך צפיה >>04.07.2020

פרשת חקת – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת חקת במשכן הכוונה “וידבר יהוה, אל משה ואל אהרן לאמר, זאת חקת התורה, אשר צוה יהוה לאמר: דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדמה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה […]

להמשך צפיה >>27.06.2020

פרשת קֹרח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת קֹרח במשכן הכוונה “ומשיב, אלא כל דבריו של שלמה המלך על סוד החכמה נאמרו. בוא וראה, כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה, זה הוא שאדם צריך לכלול השמאל בימין, וכל מה שהוא עושה, […]

להמשך צפיה >>20.06.2020
Facebook