פרשת השבוע

פרשת ויצא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ויצא במשכן הכוונה “דבר אחר והנה ה’ נצב עליו: אין פירושו שנצב על הסולם, אלא נצב על יעקב, כדי שיעשו כולם מרכבה קדושה: ימין ושמאל, וביניהם יעקב, שהם חג”ת, וכנסת ישראל, שהיא הנוקבא, התקשר […]

להמשך צפיה >>28.11.2020

פרשת תולדות – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת תולדות במשכן הכוונה “ואלה תולדות יצחק בן אברהם”. פירוש, תולדות הצדיקים מראים לנו כל הקשרים שברמ”ח איבריהם ושס”ה גידיהם, כי “כשם שאין פרצופותיהן דומין זה לזה, כל שאין דעתן שוין זה לזה”. ואינו דומה […]

להמשך צפיה >>21.11.2020

פרשת חיי שרה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת חיי שרה במשכן הכוונה “אר”י, מטטרון שר הפנים, שהוא נער עבד מרבו האדון המושל עליו, הוא ממונה על הנשמה, להשפיע לה בכל יום מאותו אור שנצטוה להשפיע לה. והוא עתיד לקבל חשבון בכתב מבית […]

להמשך צפיה >>14.11.2020

פרשת וירא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וירא במשכן הכוונה “וירא אליו יהוה, באלני ממרא; והוא ישב פתח האהל, כחם היום. וישא עיניו, וירא, והנה שלשה אנשים, נצבים עליו; וירא, וירץ לקראתם מפתח האהל, וישתחו ארצה. ויאמר: אדני, אם נא מצאתי […]

להמשך צפיה >>08.11.2020

פרשת לך-לך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת לך-לך במשכן הכוונה ‘ויאמר יהוה אל אברם לך-לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך’ (בראשית יב’, א’) הדברים נלקחו מתוך שיעור פרשת לך-לך על פי חכמת הקבלה במשכן הכוונה, בהוראתה ולימודה של […]

להמשך צפיה >>31.10.2020

פרשת נח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת נח במשכן הכוונה ” “צהר תעשה לתבה, ואל אמה תכלנה מלמעלה” (בראשית ו’, טז’) ריב”ש ע”ש אמר, צהר תעשה לתבה, שתהיה התבה מצהיר, כי יש בכל אות [כלי] עולמות ונשמות ואלהות, ועולים ומתקשרים ומתייחדים […]

להמשך צפיה >>24.10.2020

פרשת בראשית – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בראשית במשכן הכוונה “ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם, ויישן; ויקח, אחת מצלעתיו, ויסגר בשר, תחתנה. ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם, לאשה; ויבאה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם […]

להמשך צפיה >>17.10.2020

פרשת וזאת הברכה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וזאת הברכה במשכן הכוונה ‘וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו’ (דברים לג’, א’) הדברים נלקחו מתוך שיעור פרשת וזאת הברכה על פי חכמת הקבלה במשכן הכוונה, בהוראתה ולימודה […]

להמשך צפיה >>03.10.2020

פרשת האזינו – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת האזינו במשכן הכוונה האזינו השמים ואדברה וגו’: ר’ יהודה פתח, פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר וגו’. ביקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני. אני ישנה, אמרה כנסת ישראל, אני ישנה, ממצות התורה בזמן שהלכתי […]

להמשך צפיה >>20.09.2020

פרשות נצבים-וילך – על פרשות השבוע במשכן הכוונה

פרשות נצבים-וילך במשכן הכוונה “אתם נצבים היום כלכם, לפני יהוה אלהיכם: ראשיכם שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך, אשר בקרב מחניך: מחטב עציך, עד שאב מימיך. לעברך, בברית יהוה אלהיך ובאלתו: אשר […]

להמשך צפיה >>12.09.2020

פרשת כי תבוא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת כי תבוא במשכן הכוונה “ובאת, אל הכהן, אשר יהיה בימים ההם; ואמרת אליו, הגדתי היום ליהוה אלהיך, כי באתי אל הארץ, אשר נשבע יהוה לאבתינו לתת לנו. ולקח הכהן הטנא, מידך; והניחו לפני מזבח […]

להמשך צפיה >>05.09.2020

פרשת כי תצא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת כי תצא במשכן הכוונה “כי תצא למלחמה על איביך; ונתנו יהוה אלהיך בידך ושבית שביו. וראית בשביה, אשת יפת תאר; וחשקת בה, ולקחת לך לאשה. והבאתה אל תוך ביתך; וגלחה את ראשה ועשתה את […]

להמשך צפיה >>29.08.2020
Facebook