פרשת השבוע

פרשת חקת – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת חקת במשכן הכוונה “וידבר יהוה, אל משה ואל אהרן לאמר, זאת חקת התורה, אשר צוה יהוה לאמר: דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדמה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה […]

להמשך צפיה >>27.06.2020

פרשת קֹרח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת קֹרח במשכן הכוונה “ומשיב, אלא כל דבריו של שלמה המלך על סוד החכמה נאמרו. בוא וראה, כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה, זה הוא שאדם צריך לכלול השמאל בימין, וכל מה שהוא עושה, […]

להמשך צפיה >>20.06.2020

פרשת שלח לך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת שלח לך במשכן הכוונה “אמר ר’ שמעון מפרשה זו למדתי סוד החכמה, ונשמע ממנה סודות עליונים ויקרים. בוא וראה, הקב״ה משבח בתורה ואמר, לכו בדרכי, ועסקו בעבודתי, ואני אביא אתכם לעולמות טובים לעולמות עליונים. […]

להמשך צפיה >>13.06.2020

פרשת בהעלותך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בהעלותך במשכן הכוונה “פתח ר’ אלעזר ואמר, כתוב, ותנח התבה בחדש השביעי וגו׳ על הרי אררט וגו’. כמה חביבים הם דברי תורה,שבכל מלה ומלה יש סודות עליונים, והתורה כולה נקראת עליונה. ולמדנו בברייתא די״ג […]

להמשך צפיה >>06.06.2020

תיקון שבועות התש”פ במשכן הכוונה

תיקון שבועות במשכן הכוונה רבי שמעון היה יושב ועוסק בתורה, בלילה שבו הכלה, שהיא מלכות, מתחברת בבעלה. שלמדנו, כל החברים שהם בני היכל הכלה, צריכים באותו הלילה, שלמחרתו ביום השבועות, הכלה נועדת להיות תחת החופה […]

להמשך צפיה >>30.05.2020

פרשת במדבר – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת במדבר במשכן הכוונה “ואפשר שז”ס “תחש”, בסוד “תחש שהיה בימי משה וגו’ ולא הכירו בה חכמים וכו’ אם מין חיה הוא. פירוש בחינת חיות של קדושה בעצמה, או מין בהמה הוא”, או בחינת בהמה, […]

להמשך צפיה >>23.05.2020

פרשת בהר-בחקותי – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בהר-בחקותי במשכן הכוונה א) וידבר ה׳ אל משה וגו׳: וידבר ה׳ אל משה בהר סיני לאמר דבר וגו׳ כי תבואו אל הארץ וגו’. ר׳ אלעזר פתח, זאת תורת העולה היא העולה וגו’. מקרא זה […]

להמשך צפיה >>16.05.2020

פרשת אמור – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת אמור במשכן הכוונה כח) בוא וראה, כהן העליון, דהיינו כהן גדול, צריך להראות ביופי הפנים, בהארת הפנים, ובשמחה יותר מכל. ואין צריך שיתראה בו עצבות ורוגז, אלא הכל כעין של מעלה. אשרי חלקו שעליו […]

להמשך צפיה >>09.05.2020

פרשת אחרי מות-קדושים – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת אחרי מות-קדושים במשכן הכוונה ט) עוד פתחו ואמרו. בכל זמן שהצדיקים מסתלקים מן העולם, מסתלקים מן העולם הדינים, ומיתתם של הצדיקים מכפרת על עונות הדור. וע״כ פרשת בני אהרן, אנו קוראים ביום הכפורים, שתהיה […]

להמשך צפיה >>02.05.2020

פרשת תזריע – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת תזריע במשכן הכוונה א) וידבר ה׳ אל משה לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וגו’. ר׳ אלעזר פתח, על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי וגו׳. שואל, אומר, על משכבי, במשכבי היה צריך לומר, […]

להמשך צפיה >>25.04.2020

פרשת שמיני – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת שמיני במשכן הכוונה לז) תנן בההוא יומא וכו׳: למדנו. ביום ההוא, היתה שמחת כנסת ישראל, שהיא המלכות, להתקשר בקשר האמונה בכל הקשרים הקדושים, דהיינו בכל הספירות דזעיר אנפין, כי קטורת מקשרת את הכל כאחד, […]

להמשך צפיה >>18.04.2020

פרשת צו – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת צו במשכן הכוונה א) זאת תורת העולה וגו׳: ר׳ שמעון פתח ואמר. צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה וגו׳. מקרא זה העמדנו אותו, ולמדנו. בוא וראה, עולה זו היא מעלה ומקשרת את כנסת ישראל […]

להמשך צפיה >>05.04.2020
Facebook