פרשת השבוע

פרשת יתרו – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת יתרו במשכן הכוונה “וזה עניין, “ביום השלישי”. פירוש, כי מתחילה, “ולילה כיום יאיר”. כמו שכתוב, “בעצם היום הזה”. ואחר כך היה צמצום, כמו שכתוב “ונגה לו סביב”. ואחר כך מחמת חטא הסתלק, גם הנוגה, […]

להמשך צפיה >>15.02.2020

פרשת בשלח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בשלח במשכן הכוונה “ויאמר משה אלהם: איש, אל יותר ממנו עד בקר. ולא שמעו אל משה, ויותרו אנשים ממנו עד בקר, וירום תולעים, ויבאש; ויקצף עלהם, משה. וילקטו אתו בבקר בבקר, איש כפי אכלו; […]

להמשך צפיה >>08.02.2020

פרשת בא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בא במשכן הכוונה “כיון דחמא וכו’: כיון שראה הקב”ה, שמשה ירא, ושליחים ממונים אחרים למעלה לא יכלו לקרב אליו, אמר הקב”ה, הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. שהקב”ה היה צריך […]

להמשך צפיה >>01.02.2020

פרשת וארא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וארא במשכן הכוונה “וזה שנתן הקב”ה למשה בדיבור “בא אל פרעה”. כלומר, תייחד האמת שכל הביאה למלך מצרים אינו אלא לסוד ‘פרעה’, להתגלות השכינה הקדושה. וזהו שכתוב, “כי אני הכבדתי את לבו וכו’ למען […]

להמשך צפיה >>29.01.2020

פרשת שמות – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת שמות במשכן הכוונה “ויאמר משה אל האלהים, הנה אנכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלהי אבותיכם שלחני אליכם; ואמרו לי מה שמו, מה אמר אלהם. ויאמר אלהים אל משה, אהיה אשר אהיה; ויאמר, […]

להמשך צפיה >>18.01.2020

פרשת ויחי – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ויחי במשכן הכוונה “במילה אחת, כל עוד שלא נגביה את מטרתנו מתוך החיים הגשמיים, לא תהיה לנו תקומה גשמית, כי הרוחני והגשמי שבנו אינם יכולים לדור בכפיפה אחת, כי אנו בני האידאה. ואף אם […]

להמשך צפיה >>11.01.2020

פרשת ויגש – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ויגש במשכן הכוונה “ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדני, ידבר נא עבדך דבר באזני אדני, ואל יחר אפך בעבדך, כי כמוך, כפרעה” (בראשית מד’, יח’) הדברים נלקחו מתוך פרשת ויגש על פי חכמת הקבלה […]

להמשך צפיה >>04.01.2020

פרשת מקץ – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת מקץ במשכן הכוונה “וירא יעקב כי יש שבר במצרים, ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו ויאמר הנה שמעתי, כי יש שבר במצרים, רדו שמה ושברו לנו משם, ונחיה ולא נמות” (בראשית מב’, א’-ב’) הדברים נלקחו מתוך […]

להמשך צפיה >>28.12.2019

פרשת וישב – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וישב במשכן הכוונה כט) יש כאן להסתכל בכמה צדדים, אחד, כי אנו רואים שהשכינה אינה שורה במקום עצבות, אלא במקום שיש בו שמחה, ואם אין בו שמחה לא תשרה השכינה במקום ההוא וגו’, מאין […]

להמשך צפיה >>21.12.2019

פרשת וישלח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וישלח במשכן הכוונה “וישלח יעקב מלאכים לפניו, אל עשו אחיו, ארצה שעיר, שדה אדום. ויצו אתם לאמר, כה תאמרון לאדני לעשו: כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה. ויהי לי שור […]

להמשך צפיה >>14.12.2019

פרשת ויצא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ויצא במשכן הכוונה “ויצא יעקב מבאר שבע; וילך, חרנה. ויפגע במקום וילן שם, כי בא השמש, ויקח מאבני המקום, וישם מראשתיו; וישכב במקום ההוא. ויחלם, והנה סלם מצב ארצה וראשו, מגיע השמימה וגו’. וישכם […]

להמשך צפיה >>07.12.2019

פרשת תולדות – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת תולדות במשכן הכוונה “ואלה תולדות יצחק בן אברהם: אברהם הוליד את יצחק. ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי, מפדן ארם אחות לבן הארמי, לו לאשה. ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו, […]

להמשך צפיה >>30.11.2019
Facebook