פרשת השבוע

פרשת האזינו – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת האזינו במשכן הכוונה “האזינו השמים, ואדברה; ותשמע הארץ אמרי פי. יערף כמטר לקחי, תזל כטל אמרתי. כשעירם עלי דשא, וכרביבים עלי עשב. כי שם יהוה אקרא: הבו גדל, לאלהינו. הצור תמים פעלו, כי כל […]

להמשך צפיה >>11.10.2019

פרשת וילך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וילך במשכן הכוונה “ויאמר יהוה אל משה, הן קרבו ימיך למות קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד וגו’, ויאמר יהוה אל משה, הנך שכב עם אבתיך; וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ, אשר […]

להמשך צפיה >>04.10.2019

פרשת נצבים – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת נצבים במשכן הכוונה “אתם נצבים היום כולכם לפני יהוה אלהיכם: ראשיכם שבטיכם, זקניכם ושטריכם, כל, איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך, אשר בקרב מחניך: מחוטב עציך, עד שואב מימיך. לעברך, בברית יהוה אלהיך ובאלתו: אשר […]

להמשך צפיה >>27.09.2019

פרשת כי תבוא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת כי תבוא במשכן הכוונה “והיה כי תבוא אל הארץ, אשר יהוה אלהיך, נתן לך נחלה; וירשתה, וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך ושמת בטנא. והלכת […]

להמשך צפיה >>20.09.2019

פרשת כי תצא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת כי תצא במשכן הכוונה “כי תצא למלחמה על אויביך; ונתנו יהוה אלהיך, בידך ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה, ולקחת לך לאשה. והבאתה אל תוך ביתך וגלחה את ראשה, ועשתה את […]

להמשך צפיה >>12.09.2019

פרשת ראה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ראה במשכן הכוונה “ראה, אנכי נותן לפניכם היום: ברכה, וקללה. את הברכה אשר תשמעו, אל מצות יהוה אלהיכם, אשר אנכי מצוה אתכם, היום. והקללה, אם לא תשמעו אל מצות יהוה אלהיכם, וסרתם מן הדרך, […]

להמשך צפיה >>30.08.2019

פרשת עקב – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת עקב במשכן הכוונה “והיה עקב תשמעון, את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר יהוה אלהיך לך את הברית ואת החסד, אשר נשבע לאבתיך. ואהבך, וברכך והרבך; וגו’ ואכלת את כל העמים, אשר יהוה אלהיך […]

להמשך צפיה >>23.08.2019

פרשת ואתחנן – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ואתחנן במשכן הכוונה “ואתחנן אל יהוה, בעת ההוא, לאמר. אדני יהוה, אתה החלות להראות את עבדך, את גדלך, ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך. אעברה נא, ואראה את […]

להמשך צפיה >>16.08.2019

פרשת דברים – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת דברים במשכן הכוונה “אלה הדברים, אשר דבר משה אל כל ישראל, בעבר, הירדן: במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב אחד עשר יום מחורב, דרך הר שעיר, עד קדש […]

להמשך צפיה >>09.08.2019

פרשת מסעי – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת מסעי במשכן הכוונה “אלה מסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם: ביד משה ואהרן, ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי יהוה; ואלה מסעיהם למוצאיהם. ויסעו מרעמסס בחדש הראשון, בחמשה עשר יום לחדש […]

להמשך צפיה >>03.08.2019

פרשת מטות – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת מטות במשכן הכוונה “וידבר משה אל ראשי המטות, לבני ישראל לאמר: זה הדבר, אשר צוה יהוה איש כי ידר נדר ליהוה, או השבע שבועה לאסור אסר על נפשו לא יחל, דברו: ככל היוצא מפיו, […]

להמשך צפיה >>26.07.2019

פרשת פנחס – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת פנחס במשכן הכוונה “וידבר יהוה אל משה לאמר, פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי, בתוכם; ולא כליתי את בני ישראל, בקנאתי. לכן אמר: הנני נותן […]

להמשך צפיה >>24.07.2019
Facebook