פרשת השבוע

פרשת חיי שרה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

“ויהיו חיי שרה, מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני, חיי שרה. ותמת שרה, בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען; ויבא, אברהם, לספד לשרה, ולבכתה. ויקם אברהם, מעל פני מתו; וידבר אל בני חת, לאמר. […]

להמשך צפיה >>23.11.2019

פרשת וירא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וירא במשכן הכוונה “רבי חייא פתח הנצנים וגו’: ר”ח פתח כתוב הנצנים נראו בארץ עת הזמיר וגו’, הנצנים נראו בארץ, פירושו, כאשר ברא הקב”ה את העולם נתן בהארץ כל הכח הראוי לה, והכל היה בהארץ, […]

להמשך צפיה >>16.11.2019

פרשת לך-לך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת לך-לך במשכן הכוונה “ויאמר יהוה אל אברם, לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. (בראשית יב’, א’) הדברים נלקחו מתוך שיעור פרשת לך-לך על פי חכמת הקבלה במשכן הכוונה, בהנחיית הרבה ספיר […]

להמשך צפיה >>12.11.2019

פרשת נח – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת נח במשכן הכוונה “אלה תולדת נח, נח איש צדיק תמים היה בדרתיו: את האלהים התהלך נח. ויולד נח, שלשה בנים את שם, את חם ואת יפת. ותשחת הארץ, לפני האלהים; ותמלא הארץ חמס. וירא […]

להמשך צפיה >>02.11.2019

פרשת בראשית – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בראשית במשכן הכוונה “בראשית ברא אלהים את השמים, ואת הארץ” (בראשית א’, א’) הדברים נלקחו מתוך שיעור פרשת בראשית על פי חכמת הקבלה במשכן הכוונה, בהנחיית הרבה ספיר נוימן אייל. להצטרפות ולקבלת פרטים על סדרות […]

להמשך צפיה >>26.10.2019

פרשת וזאת הברכה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וזאת הברכה במשכן הכוונה “וזאת הברכה, אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו. ויאמר, יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו, הופיע מהר פארן, ואתה מרבבת קדש; מימינו, אשדת (אש דת) למו. […]

להמשך צפיה >>19.10.2019

פרשת האזינו – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת האזינו במשכן הכוונה “האזינו השמים, ואדברה; ותשמע הארץ אמרי פי. יערף כמטר לקחי, תזל כטל אמרתי. כשעירם עלי דשא, וכרביבים עלי עשב. כי שם יהוה אקרא: הבו גדל, לאלהינו. הצור תמים פעלו, כי כל […]

להמשך צפיה >>11.10.2019

פרשת וילך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וילך במשכן הכוונה “ויאמר יהוה אל משה, הן קרבו ימיך למות קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד וגו’, ויאמר יהוה אל משה, הנך שכב עם אבתיך; וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ, אשר […]

להמשך צפיה >>04.10.2019

פרשת נצבים – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת נצבים במשכן הכוונה “אתם נצבים היום כולכם לפני יהוה אלהיכם: ראשיכם שבטיכם, זקניכם ושטריכם, כל, איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך, אשר בקרב מחניך: מחוטב עציך, עד שואב מימיך. לעברך, בברית יהוה אלהיך ובאלתו: אשר […]

להמשך צפיה >>27.09.2019

פרשת כי תבוא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת כי תבוא במשכן הכוונה “והיה כי תבוא אל הארץ, אשר יהוה אלהיך, נתן לך נחלה; וירשתה, וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך ושמת בטנא. והלכת […]

להמשך צפיה >>20.09.2019

פרשת כי תצא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת כי תצא במשכן הכוונה “כי תצא למלחמה על אויביך; ונתנו יהוה אלהיך, בידך ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה, ולקחת לך לאשה. והבאתה אל תוך ביתך וגלחה את ראשה, ועשתה את […]

להמשך צפיה >>12.09.2019

פרשת ראה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ראה במשכן הכוונה “ראה, אנכי נותן לפניכם היום: ברכה, וקללה. את הברכה אשר תשמעו, אל מצות יהוה אלהיכם, אשר אנכי מצוה אתכם, היום. והקללה, אם לא תשמעו אל מצות יהוה אלהיכם, וסרתם מן הדרך, […]

להמשך צפיה >>30.08.2019
Facebook