פרשת השבוע

פרשת האזינו – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

"האזינו השמים, ואדברה; ותשמע הארץ אמרי פי. יערף כמטר לקחי, תזל כטל אמרתי. כשעירם עלי דשא, וכרביבים עלי עשב. כי שם יהוה אקרא: הבו גדל, לאלהינו. הצור תמים פעלו, כי כל דרכיו משפט: אל אמונה ואין עול, צדיק וישר הוא. שחת לו לא, בניו מומם, דור עקש ופתלתל. ליהוה, תגמלו זאת, עם נבל, ולא חכם" (דברים לב', א'-ו')

להמשך צפיה >>21.09.2018

פרשת וילך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

"ויאמר יהוה אל משה, הן קרבו ימיך למות קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד, ואצונו; וילך משה ויהושע, ויתיצבו באהל מועד וירא יהוה באהל בעמוד ענן, ויעמד עמוד הענן פתח האוהל" (דברים לא', יד')

להמשך צפיה >>14.09.2018

פרשות נצבים וילך – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

"אתם נצבים היום כולכם לפני יהוה אלהיכם: ראשיכם שבטיכם, זקניכם ושטריכם, כל, איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך, אשר בקרב מחניך: מחוטב עציך, עד שואב מימיך. לעברך, בברית יהוה אלהיך ובאלתו: אשר יהוה אלהיך, כרת עמך היום. למען הקים אתך היום לו לעם, והוא יהיה לך לאלהים כאשר דבר לך; וכאשר נשבע לאבותיך, לאברהם ליצחק וליעקב" (דברים ט'-יב')

להמשך צפיה >>05.09.2018

פרשת כי תבוא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

"והיה כי תבוא אל הארץ, אשר יהוה אלהיך, נתן לך נחלה; וירשתה, וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך ושמת בטנא; והלכת אל המקום, אשר יבחר יהוה אלהיך, לשכן שמו שם. ובאת אל הכהן, אשר יהיה בימים ההם; ואמרת אליו, הגדתי היום ליהוה אלהיך, כי באתי אל הארץ, אשר נשבע יהוה לאבתינו לתת לנו" (דברים כו', א'-ג')

להמשך צפיה >>28.08.2018
FacebookGoogle+