פרשת השבוע

פרשת בראשית – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בראשית במשכן הכוונה “ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם, ויישן; ויקח, אחת מצלעתיו, ויסגר בשר, תחתנה. ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם, לאשה; ויבאה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם […]

להמשך צפיה >>17.10.2020

פרשת וזאת הברכה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת וזאת הברכה במשכן הכוונה ‘וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו’ (דברים לג’, א’) הדברים נלקחו מתוך שיעור פרשת וזאת הברכה על פי חכמת הקבלה במשכן הכוונה, בהוראתה ולימודה […]

להמשך צפיה >>03.10.2020

פרשת האזינו – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת האזינו במשכן הכוונה האזינו השמים ואדברה וגו’: ר’ יהודה פתח, פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר וגו’. ביקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני. אני ישנה, אמרה כנסת ישראל, אני ישנה, ממצות התורה בזמן שהלכתי […]

להמשך צפיה >>20.09.2020

פרשות נצבים-וילך – על פרשות השבוע במשכן הכוונה

פרשות נצבים-וילך במשכן הכוונה “אתם נצבים היום כלכם, לפני יהוה אלהיכם: ראשיכם שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך, אשר בקרב מחניך: מחטב עציך, עד שאב מימיך. לעברך, בברית יהוה אלהיך ובאלתו: אשר […]

להמשך צפיה >>12.09.2020

פרשת כי תבוא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת כי תבוא במשכן הכוונה “ובאת, אל הכהן, אשר יהיה בימים ההם; ואמרת אליו, הגדתי היום ליהוה אלהיך, כי באתי אל הארץ, אשר נשבע יהוה לאבתינו לתת לנו. ולקח הכהן הטנא, מידך; והניחו לפני מזבח […]

להמשך צפיה >>05.09.2020

פרשת כי תצא – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת כי תצא במשכן הכוונה “כי תצא למלחמה על איביך; ונתנו יהוה אלהיך בידך ושבית שביו. וראית בשביה, אשת יפת תאר; וחשקת בה, ולקחת לך לאשה. והבאתה אל תוך ביתך; וגלחה את ראשה ועשתה את […]

להמשך צפיה >>29.08.2020

פרשת ראה – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ראה במשכן הכוונה “ראה, אנכי נותן לפניכם היום: ברכה, וקללה. את הברכה אשר תשמעו, אל מצות יהוה אלהיכם, אשר אנכי מצוה אתכם, היום. והקללה, אם לא תשמעו אל מצות יהוה אלהיכם, וסרתם מן הדרך, […]

להמשך צפיה >>15.08.2020

פרשת עקב – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת עקב במשכן הכוונה א) והיה עקב תשמעון וגו׳: ואכלת ושבעת וברכת את ה׳ אלקיך וגו’. מצוה זו היא לברך את הקב״ה על כל מה שאכל ושתה ונהנה בעולם הזה, ואם אינו מברך נקרא גזלן […]

להמשך צפיה >>10.08.2020

פרשת ואתחנן – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת ואתחנן במשכן הכוונה שמע ישראל ה׳ אלקינו ה׳ אחד: מצוה זו היא ליחד שמו של הקב״ה בכל יום. כי כמו שמיחדים שמו של הקב״ה למטה, כך מתיחד שמו למעלה, ונמצא הקב״ה יחיד למעלה ולמטה. […]

להמשך צפיה >>01.08.2020

פרשות מטות-מסעי – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשות מטות-מסעי במשכן הכוונה “ולזרז אותנו לדבר זה, מכפיל עוד הפעם הכתוב ואומר “וגבול זה! יהיה לכם גבול ים”, כלומר, כל תוצאות ים החכמה אינם אלא לגבול זה! דהיינו “ים הגדול”, ימה של ארץ ישראל, […]

להמשך צפיה >>18.07.2020

פרשת פינחס – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת פינחס במשכן הכוונה ריט) ומשום שהקב”ה רצה להציל גופיהם של ישראל מהם ואת נפשותיהם [את כלי העבודה שלהם]. ציווה להקריב קרבנות של בהמות וגופים במקומם, שלא ישלטו בהם הסטרא אחרא, כלומר, שהס”א יהנה מהם […]

להמשך צפיה >>11.07.2020

פרשת בלק – על פרשת השבוע במשכן הכוונה

פרשת בלק במשכן הכוונה רצד) בכה ר׳ פנחס אמר, רבונו של עולם, מקרה של נס הזה עשית בשבילי, ואלו היהודים ניצלו, ואני לא ידעתי. פתח ואמר, לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו. כמה טוב […]

להמשך צפיה >>04.07.2020
Facebook